Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Amsterdam Canal Cruises is zuster bedrijf van Blue Boat Company. Blue Boat Company: onderdeel van B.V. Algemene Amsterdamse Rederij Noord-Zuid, de gebruiker van deze algemene voorwaarden in het kader van de exploitatie van de Website, gevestigd aan Stadhouderskade 30, 1071ZD te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 33164380.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels de Website een Overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de Wederpartij en Blue Boat Company gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere rechtstreeks middels de Website tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Blue Boat Company zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van een of meerdere Tickets, welke op vertoon daarvan recht geven op toegang tot een door een Derde-aanbieder, dan wel Blue Boat Company zelf, georganiseerde Dienst.
 6. Ticket: iedere in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij per e-mail geleverde e-ticket dat op vertoon toegang geeft tot de Dienst.
 7. Dienst/Dienstverlening: de gelegenheid waarop het Ticket betrekking heeft, zoals een rondvaart, museumbezoek, tour, attractie of andersoortig evenement.
 8. Derde-aanbieder: iedere natuurlijke of rechtspersoon, anders dan Blue Boat Company, waarvoor Blue Boat Company middels de Website Tickets verkoopt voor een door deze Derde-aanbieder zelf georganiseerde en te verlenen Dienst.
 9. Website: amsterdamcanalcruises.nl.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk middels de Website aan de Wederpartij gerechtigd aanbod van Tickets en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER BLUE BOAT COMPANY, AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Middels de Website kan de Wederpartij Tickets aanschaffen voor door Derde-aanbieders georganiseerde en te verlenen Diensten, alsook eventuele Tickets met betrekking tot eigen Diensten van Blue Boat Company.
 2. Derde-aanbieders zijn zelfstandig verantwoordelijk voor hun Dienstverlening van Tickets en Diensten, ook al is het Blue Boat Company die de tickets levert. Blue Boat Company is uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van de door de Wederpartij aangeschafte Tickets voor de door de Derde-aanbieders georganiseerde en te verlenen Diensten. Blue Boat Company is nimmer aansprakelijk voor schade voor de Wederpartij ontstaan als gevolg van het gebruik van de Diensten van Derde-aanbieders.
 3. Elk aanbod van Tickets op de Website is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Diensten. Blue Boat Company kan het aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij. In zodanig geval van herroeping, zal Blue Boat Company onverwijld zorgdragen voor terugbetaling van de door de Wederpartij verrichte betaling.
 4. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod op de Website heeft aanvaard en heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld, waaronder mede begrepen betaling van de door de Wederpartij verschuldigde prijs. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal Blue Boat Company de bestelling van de Wederpartij vervolgens per e-mail bevestigen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

 1. De wet biedt de Consument het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Echter, de Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval:
  1. een datum en tijd is overeengekomen waarop het Ticket geldig is en niet sprake is van een zogenoemd open Ticket dat voor onbepaalde tijd geldig is;
  2. sprake is van een open Ticket dat binnen de bedenktijd van 14 dagen wordt verzilverd, mits:
   1. de Dienstverlening is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
   2. de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de Dienstverlening is afgerond.
   3. een Overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 2. Nakoming van de Overeenkomst geschiedt tijdens de eventuele ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 3. De Consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Blue Boat Company aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Blue Boat Company. Zo spoedig mogelijk nadat Blue Boat Company in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Blue Boat Company de ontbinding per e-mail bevestigen.
 4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het bepaalde in lid 2, is de Consument Blue Boat Company een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Blue Boat Company c.q. de Derde-aanbieder eventueel is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument verschuldigd is, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.
 5. Blue Boat Company zal de reeds van de Consument ontvangen betalingen, minus het eventuele bedrag als bedoeld in het vorige lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen.

ARTIKEL 5. | BETALINGEN EN LEVERING VAN TICKETS

 1. Betaling van Tickets dient te geschieden op een van de door Blue Boat Company op de Website aangewezen betaalmethoden. De Wederpartij is bij het sluiten van de Overeenkomst gehouden tot volledige vooruitbetaling. Blue Boat Company is niet eerder gehouden bestelde Tickets te leveren dan nadat de Wederpartij het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Blue Boat Company verschuldigde bedrag volledig heeft voldaan.
 2. Bestelde en betaalde Tickets worden geleverd op het door de Wederpartij opgegeven e-mailadres. Blue Boat Company is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Wederpartij een onjuist e-mailadres heeft opgegeven.

ARTIKEL 6. | TOEGANG TOT DE DIENST

 1. Ieder Ticket wordt eenmalig aan de Wederpartij verstrekt en geeft recht op toegang tot de Dienst aan één persoon, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld. De bezoeker dient het Ticket te tonen aan de hand van zijn smartphone, dan wel als uitgeprint exemplaar, waarbij de QR-code duidelijk zichtbaar is. Indien de QR-code niet kan worden gescand als gevolg van een aan de Wederpartij of bezoeker toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat het uitgeprinte Ticket is beschadigd of onduidelijk is afgedrukt, is Blue Boat Company c.q. Derde-aanbieder gerechtigd de toegang tot de Dienst te weigeren zonder gehouden te kunnen worden tot terugbetaling van de voor het Ticket betaalde prijs of enige andere compensatie.
 2. Het Ticket geeft de houder daarvan recht op toegang tot de Dienst. Slechts de houder van een geldig Ticket die het Ticket als eerste toont bij de entree, verkrijgt toegang tot de Dienst. Blue Boat Company c.q. Derde-aanbieder mag ervan uitgaan dat de houder van een geldig Ticket ook de rechthebbende daarop is. De bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Blue Boat Company verstrekte Ticket.

ARTIKEL 7. | ANNULERING & VERPLAATSING VAN DE DIENST DOOR BLUE BOAT COMPANY OF DERDE-AANBIEDER

 1. Blue Boat Company dan wel Derde-aanbieder behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden, de Overeenkomst te annuleren, bijvoorbeeld indien sprake is van extreem slechte weersomstandigheden of, in geval van een rondvaart, ijs op het water.
 2. In geval van annulering als bedoeld in het vorige lid, doet Blue Boat Company dan wel Derde-aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij en zal het door de Wederpartij betaalde bedrag zo spoedig mogelijk door Blue Boat Company worden terugbetaald, zonder dat de Wederpartij aanspraak heeft op verdergaande compensatie.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Blue Boat Company dan wel Derde-aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang Blue Boat Company c.q. Derde-aanbieder daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar/hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Blue Boat Company dan wel Derde-aanbieder bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk uitvoering heeft gegeven aan de dienstverlening, of Blue Boat Company dan wel Derde-aanbieder de Dienstverlening slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, is zij/hij, behoudens voor zover daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Ten aanzien van het aanbod van Tickets voor Diensten van Derde-aanbieders, levert Blue Boat Company uitsluitend de Tickets. Blue Boat Company is niet verantwoordelijk voor de Dienstverlening van Derde-aanbieders, evenmin als voor de organisatie en toegangsverlening tot het betreffende Dienst en de wijze waarop Derde-aanbieders uitvoering geven aan hun Dienstverlening. In geval van klachten of tekortkomingen van Derde-aanbieders, kan de Wederpartij evenwel contact opnemen met Blue Boat Company, en zal Blue Boat Company, indien zulks redelijkerwijs van haar kan worden gevergd, trachten een oplossing te treffen met de Derde-aanbieder. Indien Blue Boat Company in zodanig geval oordeelt dat uitsluitend de Derde-aanbieder de klacht of tekortkoming kan afwikkelen, zal Blue Boat Company de Wederpartij doorverwijzen naar de Derde-aanbieder.
 2. Blue Boat Company is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Blue Boat Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Blue Boat Company kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Blue Boat Company in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 4. Mocht Blue Boat Company jegens de Wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Blue Boat Company te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Blue Boat Company daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Blue Boat Company ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Blue Boat Company is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Blue Boat Company betrekking heeft.
 6. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen 14 dagen na afloop van de Diensten, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Blue Boat Company.
 7. Op het bepaalde in lid 2 tot en met 6 kan jegens de Wederpartij tevens een beroep worden gedaan door de betreffende Derde-aanbieder.
 8. De Wederpartij vrijwaart Blue Boat Company van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Blue Boat Company toerekenbaar is.

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de Website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten, behoren toe aan Blue Boat Company. Het is de Wederpartij verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de Website.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

 1. Voor klachten over de Dienstverlening van Derde-aanbieders dan wel Blue Boat Company kan de Wederpartij per e-mail contact opnemen met Blue Boat Company.
 2. Klachten over de Dienstverlening worden zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan behandeld. Indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk kan worden geantwoord, ontvangt de Wederpartij binnen die termijn een bevestiging van ontvangst, vergezeld met de mededeling binnen welke termijn de Wederpartij alsnog een inhoudelijke reactie zal ontvangen.
 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen de Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval tussen Partijen een gerechtelijk geschil mocht ontstaan, zullen Partijen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.